HARRISLAW REPRÆSENTERER KOMMERCIELLE UDVIKLERE & VIRKSOMHEDSEJERE FOR AT UDNYTTE EB-5-PROGRAMMET FOR IMMIGRANTINVESTORER TIL DERES VIRKSOMHEDER

Vores certificeret ekspert i indvandring har haft succes med at få USCIS-godkendelse for sine virksomhedskunder, der søger at rejse EB-5-kapital. Michael Harris har repræsenteret EB-5 Regional Centers, der søger at rejse mellem så lidt som $8 millioner i kapital og $250 millioner i kapital til en række forskellige industriprojekter.

HVORDAN DU BRUGER EB-5-PROGRAMMET TIL DIT PROJEKT

En virksomhedsudvikler har to muligheder, når han søger at bruge EB-5 Immigrant Investor Program til at udvikle og finansiere sine projekter:

(1) en direkte EB-5-investering, eller

(2) en investering finansieret under EB-5 Regional Center-programmet.

Der er forskellige fordele og ulemper ved at beslutte, hvilken mulighed du skal bruge som en del af din kapitalstabling. Begge kan give dig mulighed for at tilbyde en udenlandsk investor mulighed for at opnå et green card til gengæld for deres kapitalindskud i din virksomhed. Den væsentligste forskel mellem de to muligheder er de metoder, der anvendes i og de tidsmæssige begrænsninger, der er forbundet med jobskabelse. Det er nemlig kun et EB-5 Regional Center, der har tilladelse til at skabe arbejdspladser indirekte baseret på et projekts udgifter og indtægter samt på de induceret udgifter i den lokale økonomi, som forudsagt i en undersøgelse af de økonomiske virkninger. Hvis et projekt ikke er tilknyttet et EB-5 Regional Center, kan det stadig drage fordel af EB-5-kapital - men det kan kun være afhængig af direkte job.

HVAD ER ET EB-5-REGIONALCENTER??

Et "Regional Center" er en virksomhed, der er blevet godkendt af US Citizenship and Immigration Services (USCIS) til at fokusere på et specifikt geografisk område i USA ved at forsøge at fremme økonomisk vækst gennem forbedret regional produktivitet, skabelse af nye arbejdspladser og øgede indenlandske kapitalinvesteringer. Et projekt, der er tilknyttet et regionalt center, kan udnytte de direkte arbejdspladser, der er skabt af den kommercielle virksomhed, samt de indirekte og inducerede arbejdspladser, der er skabt i henhold til en rimelig forudsigelse i en økonomisk konsekvensanalyse. Endvidere har projektet mulighed for kun at benytte sig af de indirekte arbejdspladser, hvilket kan være en enorm fordel for store kommercielle virksomheder ved ikke udelukkende at skulle benytte sig af direkte arbejdspladser (og de store mængder af beskæftigelses- og skatteoplysninger, der er nødvendige).

En kapitalinvestering, der foretages under Regional Center-programmet, finansieres gennem en kommerciel virksomhed, der er beliggende i et "regionalt center", som er defineret som "enhver økonomisk enhed, offentlig eller privat, der er involveret i fremme af økonomisk vækst, herunder øget eksportsalg, forbedret regional produktivitet, jobskabelse eller øget indenlandsk kapitalinvestering". For at kunne udnytte fordelene ved et EB-5 Regional Center skal ansøgeren først søge USCIS's godkendelse ved at indsende et forslag, der viser, hvordan ansøgeren planlægger at fokusere på en geografisk region og en eller flere industrier i USA og opnå den krævede vækst på de angivne måder. Forslaget skal vise "i verificerbare detaljer, hvordan der vil blive skabt arbejdspladser", samt hvor meget og hvorfra der er afsat kapital, og hvilken salgsfremmende indsats der er gjort og planlagt.

Sammenfattende vil USCIS kræve, at et forslag fra et regionalcenter skal vise, hvilke former for kommercielle virksomheder der vil modtage kapital fra investorerne, hvilke arbejdspladser der vil blive skabt direkte og indirekte som følge af kapitalinvesteringen, hvilke andre positive økonomiske virkninger kapitalinvesteringen vil få, om regionalcenterprojektet er et af regeringen defineret infrastrukturprojekt eller er beliggende inden for et målrettet beskæftigelsesområde (Targeted Area of Employment eller TEA) (f.eks.f.eks. et statistisk hovedstadsområde (MSA) defineret af den amerikanske folketælling, hvor arbejdsløsheden er mindst 150% af det nationale gennemsnit, eller i et "landområde", der ligger uden for et MSA og har en befolkning på under 20.000 personer), og forvaltningsplanerne for det regionale center (når det er godkendt og modtager EB-5 investorkapital) til at føre tilsyn med de årlige rapporteringskrav.

For at udarbejde et forslag til et EB-5-kompatibelt regionalt center kræves der generelt projektdokumentation (som gennemgås nedenfor), en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser, en omfattende forretningsplan og kontrakter om privat placering vedrørende et faktisk potentielt projekt (hypotetiske projekter kræver ikke i første omgang et privat placeringstilbud). Inden et forslag til et regionalcenter påbegyndes, anbefales det stærkt, at en erhvervsudvikler foretager en due diligence for at sikre, at projektet er gennemførligt. Der anbefales også andre niveauer af due diligence, f.eks. samarbejde med en indvandrerrådgiver og en økonom for at undersøge, om projektet vil føre til tilstrækkeligt mange direkte, indirekte og/eller inducerede arbejdspladser, samt at vurdere, om projektet vil blive placeret i en TEA.

HVORDAN ADSKILLER ET REGIONALCENTERPROJEKT SIG FRA ET EB-5 DIREKTE PROJEKT??

Projektkravene for et direkte EB-5-projekt er meget lig et projekt, der er tilknyttet et regionalt center. Følgende punkter adskiller et direkte EB-5-projekt fra et projekt med et regionalt center:

1. Undersøgelse af de økonomiske konsekvenser. Et direkte projekt gør ikke kræver en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser, da kun direkte arbejdspladser er tilladt. Den forventede jobskabelse skal være beskrevet i detaljer i en omfattende forretningsplan, som kan kontrolleres. Når en investor søger at anmode USCIS om at fjerne betingelserne for hans eller hendes opholdstilladelse, skal beviset for den direkte jobskabelse dokumenteres med beskæftigelses- og skatteoplysninger samt anden dokumentation, der viser, at investorens EB-5-kapital er blevet brugt på EB-5-projektet som planlagt.

2. USCIS forhåndsgodkendelse. Et direkte projekt behøver ikke at søge USCIS om forhåndsgodkendelse af projektet. Dette kan være en fordel for nogle projektejere, som ikke ønsker at vente de mange måneder, der er nødvendige for USCIS til at behandle et nyt regionalt center. USCIS' behandlingstider for ansøgninger om nye regionale centre har varieret meget i årenes løb. En investor kan først investere i et regional center, når det er blevet udpeget af USCIS. Denne yderligere forsinkelse og udgift er ikke altid i bedste interesse for en projektejers ønskede tidsplan for påbegyndelse af arbejdet. Bemærk, at efter at et regionalcenter er blevet godkendt, kan efterfølgende projekter, der ligger inden for det tidligere godkendte geografiske område ikke kræver forhåndsgodkendelse fra USCIS. Disse projekter skal dog indsende en ansøgning til USCIS for at få deres forretningsplan godkendt.

3. Hvornår kan oprindelige investorer indgive en ansøgning? Et direkte projekt kan kun have én EB-5-investor, som kan indgive sin ansøgning med det samme, når han eller hun har et sæt EB-5-kompatible materialer (f.eks. en forretningsplan, virksomhedsdokumentation og bevis for det faktiske projekts forestående påbegyndelse). Et Regional Center-projekt kan kun gøre det samme for nye projekter efter at have indgivet sin første anmodning til USCIS om godkendelse af forretningsplanen gennem indgivelse af Formular I-956F.

4. Gebyrer for tilslutning til et regionalt center. En direkte projektejer er ikke forpligtet til at betale "leje" eller gebyrer til et regionalt center for at få EB-5-kapital. Regionalcentrene kan opkræve et gebyr for projekter, der ønsker at benytte deres betegnelse. Dette kan være en kombination af et beløb pr. investor, et tilmeldingsgebyr, en procentdel af de EB-5-midler, der lånes gennem regionalcentret, og endog en del af projektejerens egenkapitalandel i virksomheden.

5. USCIS årsberetning. En direkte projektejer er i øjeblikket ikke forpligtet til at indsende en årsrapport om alle sine EB-5-aktiviteter hvert år til USCIS. Ejere af regionale centre er forpligtet til at indsende en årsrapport inden udgangen af kalenderåret. Manglende indsendelse af en årsrapport kan føre til, at et regionalcenters udpegelse ophører eller tilbagekaldes.

6. USCIS-gebyr for indgivelse af ansøgninger. En direkte projektejer skal ikke betale et ansøgningsgebyr for at få sit projekt godkendt af USCIS. En investor, der ansøger under det direkte projekt, skal betale sit eget ansøgningsgebyr. Et projekt, der søger finansiering gennem et eksisterende USCIS-godkendt regionalt center, skal betale et USCIS-ansøgningsgebyr. Dette gebyr er i øjeblikket $17.795.

7. EB-5 Investering Fogs kan samles i en pulje Kun i Regional Center-projekter. Som et resultat af vedtagelsen af RIA kan direkte EB-5-projekter ikke bruge puljeinvesteringer fra mere end én EB-5-investor. Andre investorer kan investere i et direkte projekt, men loven tillader kun én EB-5-investor per direkte projekt. Regional Center-projekter kan pulje midler fra mange EB-5-investorer.

8. Tilladte porteføljefonde. Begge typer projekter kan give investorer mulighed for at finansiere investeringer gennem porteføljer, men et direkte projekt vil kræve, at et holdingselskab ejer de underliggende datterselskaber, hvor der skabes arbejdspladser, fuldt ud.

9. Minimumsinvestering på $800,000. Begge projekttyper giver mulighed for at investere i TEA'er med et beløb på $800 000 pr. investor.

10. Forretningsplan påkrævet. Begge typer projekter skal have en omfattende forretningsplan. Men kun et regionalt center-projekt skal have virksomheden gennemgået i en yderligere projektansøgning.

GENERELLE PROJEKTKRAV

Når en ansøgning om et EB-5 Regional Center er blevet godkendt af USCIS, kan en investor, der ansøger om EB-5-status under programmet, foretage den kvalificerende investering (dvs., $800.000 eller $1,05 mio.) inden for et godkendt regionalt center. Kravet om at skabe mindst 10 nye fuldtidsjobs for kvalificerede amerikanske arbejdstagere opfyldes ved at påvise, at der som følge af den nye virksomhed vil blive skabt sådanne job direkte og indirekte. Det er også vigtigt at bemærke, at et EB-5 Regional Center-projekt i henhold til nylige USCIS-vejledninger kun kan søge at udnytte byggejobs som direkte job, hvis de forventes at vare mindst to år. Projektet kan også vælge udelukkende at basere sig på en verificerbar og rimelig økonomisk jobskabelsesmetode, der viser, at de nødvendige projektudgifter eller indskud i den lokale økonomi vil resultere i et minimum af direkte, indirekte og/eller inducerede job.

På det nuværende marked for kommercielle lån og investeringskapital, hvor traditionelle finansieringskilder i stigende grad er blevet utilgængelige for virksomheder inden for industriel udvikling, ejendomshandel, byggeri og venturekapital, har EB-5-programmet for indvandrede investorer tiltrukket stor interesse. I dag vælger flere virksomheder at søge EB-5-kapital, enten med en enkelt EB-5-investor i et direkte EB-5-projekt, ved at danne et regionalt center eller ved at få deres projekt sponsoreret af et eksisterende regionalt center. Mange tusinder af udenlandske investorer er villige til at investere mindst $800 000 for at få mulighed for at sikre sig et green card. Hos HarrisLaw har vi repræsenteret EB-5 Regional Center-projekter, som har søgt om EB-5-kapitaltilførsel på mellem $8 millioner og $250 millioner. Vi har også repræsenteret mindre direkte EB-5-projekter, hvor de samlede midler, der blev søgt, var så lidt som $500.000. Vores engagement i at sikre vores klienter succes i EB-5 programmet er dedikeret, hvilket fremgår af vores medlemskab af organisationer som IIUSA, landets største EB-5 brancheforening, American Immigration Lawyers Association (AILA), samt af Michael A. Harris' certificering af Florida Bar som specialist i Immigration and Nationality Law.

Hvis du er interesseret, bedes du Kontakt os for yderligere oplysninger, og vores kontor vil med glæde drøfte EB-5-programmet med dig.

EB-5 Investors Advokat
EB-3-specialist

blogMail

Spørg os

Dit spørgsmål

  • Vi ringer gerne til dig på vores regning.
  • Vælg venligst et indvandringsspørgsmål, som du har brug for hjælp til.
  • Beskriv venligst dit immigrationsspørgsmål.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Vores kontakt
Oplysninger

info@harrislawpa.com

Ingraham-bygningen
25 SE 2nd Avenue, Ste. 828
Miami, Florida 33131

© Copyright 2015, HarrisLaw P.A. Alle rettigheder forbeholdes.  Denne side udviklet af os.
Gå til indhold