Chúng tôi rất thích làm việc với bạn, vì vậy thăm hoặc viết thư cho chúng tôi