Vận động viên P-1 và các đội thể thao

Đối với các vận động viên và các đội thể thao, Sở Di trú yêu cầu một bản kiến nghị cho một đội thể thao phải được kèm theo bằng chứng rằng đội như một đơn vị đã đạt được sự công nhận quốc tế trong môn thể thao này. Một vận động viên sẽ thi đấu cá nhân, và không phải là thành viên của một đội, phải kèm theo bằng chứng rằng vận động viên đã đạt được sự công nhận quốc tế trong môn thể thao dựa trên danh tiếng của anh ấy hoặc cô ấy. Sự công nhận quốc tế của thành phố