Nhân viên hỗ trợ thiết yếu P-1

Dịch vụ xuất nhập cảnh định nghĩa một người hỗ trợ thiết yếu là một người có tay nghề cao, thiết yếu được xác định là một phần không thể thiếu trong hoạt động của người ngoài hành tinh hoặc nhóm P-1 vì anh ta hoặc cô ta thực hiện các dịch vụ hỗ trợ mà nhân viên Hoa Kỳ không thể thực hiện được đó là những điều cần thiết để thực hiện thành công các dịch vụ của người ngoài hành tinh hoặc nhóm P-1. Người ngoài hành tinh như vậy phải có trình độ phù hợp để thực hiện các dịch vụ, kiến thức quan trọng về các dịch vụ cụ thể sẽ được thực hiện và kinh nghiệm trong việc cung cấp hỗ trợ đó cho người ngoài hành tinh hoặc nhóm P-1. Một tuyên bố mô tả sự cần thiết, kỹ năng quan trọng và kinh nghiệm trước đây của người ngoài hành tinh với nhóm hoặc người ngoài hành tinh P-1 phải được gửi cùng với đơn khởi kiện.

[in thân thiện]