Nhóm giải trí

Đối với các nhóm giải trí, các quy tắc quy định rằng phân loại P-1 có thể được giao cho nhóm giải trí thực hiện như một đơn vị dựa trên danh tiếng quốc tế của nhóm; do đó, các nghệ sĩ giải trí riêng lẻ không thể được phân loại P-1 để thực hiện tách biệt và tách biệt với nhóm. Với một số ngoại lệ, hai yêu cầu chính áp dụng cho các nhóm giải trí:

  • Nhóm phải được quốc tế công nhận là xuất sắc trong ngành học trong một thời gian dài và đáng kể.
  • Bảy mươi lăm phần trăm các thành viên của nhóm phải có mối quan hệ bền vững và đáng kể với nhóm trong ít nhất một năm và phải cung cấp các chức năng không thể thiếu cho hoạt động của nhóm.

[in thân thiện]