Các loại khác của Người nhập cư đặc biệt EB-4 bao gồm:

  • Đài truyền hình
  • Dịch giả người Iraq / Afghanistan
  • Người Iraq đã hỗ trợ Hoa Kỳ
  • Nhân viên tổ chức quốc tế
  • Bác sĩ
  • Lực lượng vũ trang thành viên
  • Nhân viên khu vực kênh đào Panama
  • Nhân viên NATO-6 đã nghỉ hưu
  • Vợ chồng và con của các nhân viên NATO-6 đã chết

[in thân thiện]