Ví dụ về bằng chứng tài liệu rằng một người là một giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc

  • Bằng chứng nhận được giải thưởng lớn hoặc giải thưởng cho thành tích xuất sắc
  • Bằng chứng về tư cách thành viên trong các hiệp hội yêu cầu các thành viên của họ chứng minh thành tích xuất sắc
  • Bằng chứng về tài liệu được xuất bản trong các ấn phẩm chuyên nghiệp được viết bởi những người khác về công việc của người ngoài hành tinh trong lĩnh vực học thuật
  • Bằng chứng về sự tham gia, trên bảng điều khiển hoặc cá nhân, với tư cách là thẩm phán công việc của những người khác trong cùng lĩnh vực học thuật hoặc đồng minh
  • Bằng chứng về những đóng góp nghiên cứu khoa học hoặc học thuật ban đầu trong lĩnh vực này
  • Bằng chứng về quyền tác giả của sách hoặc bài báo học thuật (trong các tạp chí học thuật có lưu hành quốc tế) trong lĩnh vực này

[in thân thiện]