รัฐมนตรีและผู้ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีในอาชีพทางศาสนาและอาชีพสามารถขอวีซ่า EB-4 เพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจในตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนเต็มเวลา