หมวดหมู่อื่น ๆ ของผู้อพยพพิเศษ EB-4 รวมถึง:

  • แพร่ภาพกระจายเสียง
  • นักแปลชาวอิรัก / ชาวอัฟกานิสถาน
  • ชาวอิรักผู้ช่วยสหรัฐ
  • พนักงานองค์การระหว่างประเทศ
  • แพทย์
  • สมาชิกกองทัพ
  • พนักงานเขตคลองปานามา
  • พนักงานนาโต -6 เกษียณแล้ว
  • คู่สมรสและบุตรของพนักงานนาโต้ -6 ที่เสียชีวิต

[PrintFriendly]