นักกีฬา P-1 และทีมกีฬา

ในส่วนที่เกี่ยวกับนักกีฬาและทีมกีฬาฝ่ายบริการตรวจคนเข้าเมืองกำหนดให้คำร้องของทีมกีฬาจะต้องมีหลักฐานว่าทีมในฐานะหน่วยหนึ่งได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในกีฬา นักกีฬาที่จะแข่งขันเป็นรายบุคคลและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมจะต้องมาพร้อมกับหลักฐานที่แสดงว่านักกีฬาได้รับการยอมรับในระดับสากลในการแข่งขันกีฬาตามชื่อเสียงของเขาหรือเธอ “ การยอมรับในระดับสากล” หมายถึงความสำเร็จระดับสูงในสาขาที่เห็นได้จากระดับของทักษะและการยอมรับอย่างมีนัยสำคัญเหนือสิ่งที่พบตามปกติในระดับที่ความสำเร็จดังกล่าวเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเป็นผู้นำหรือเป็นที่รู้จักในมากกว่าหนึ่งประเทศ