ក្រុមកម្សាន្ត

ទាក់ទងទៅនឹងក្រុមកម្សាន្តច្បាប់ផ្តល់ឱ្យថាការចាត់ថ្នាក់ P-1 អាចត្រូវបានផ្តល់អោយក្រុមកម្សាន្តដើម្បីអនុវត្តជាអង្គភាពផ្អែកលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះអន្តរជាតិរបស់ក្រុម។ ដូច្ន្រះអ្នកគាំទ្រនីមួយៗមិនអាចទទួលបានការចាត់ថា្នាក់ P-1 ដើម្របីធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ដោយមានករណីលើកលែងខ្លះតម្រូវការសំខាន់ពីរត្រូវអនុវត្តចំពោះក្រុមកំសាន្ត:

  • ក្រុមនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាឆ្នើមក្នុងវិន័យសម្រាប់រយៈពេលយូរនិងយូរអង្វែង។
  • សមាជិកចំនួន 75% នៃសមាជិកក្នុងក្រុមត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយនិរន្តភាពជាមួយក្រុមយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំហើយត្រូវតែផ្តល់មុខងារសំខាន់ៗដល់ដំណើរការរបស់ក្រុម។

[printfriendly]