مقوله های دیگر مهاجران ویژه EB-4 عبارتند از:

  • پخش کننده ها
  • عراقی / افغان مترجم
  • عراقی هایی که به ایالات متحده کمک کرده اند
  • کارمندان سازمان بین المللی
  • پزشکان
  • اعضای نیروی مسلح
  • کارمندان منطقه کانال پاناما
  • کارمندان ناتو بازنشسته شدند
  • همسر و فرزندان فقیر کارکنان ناتو -6

[چاپگر دوستانه]