ما دوست داریم با شما کار کنیم، بنابراین دیدار یا نوشتن ما