P-1 پرسنل پشتیبانی اساسی

سرویس مهاجرت یک فرد پشتیبان اساسی را به عنوان یک فرد بسیار ماهر و اساسی تعیین می کند که جزئی جدایی ناپذیر از عملکرد یک بیگانه یا گروه P-1 است زیرا او خدمات پشتیبانی را انجام می دهد که به راحتی توسط یک کارگر ایالات متحده انجام نمی شود و که برای عملکرد موفق خدمات توسط بیگانه یا گروه P-1 ضروری است. چنین بیگانگان باید دارای صلاحیت های مناسب برای انجام خدمات ، دانش حساس در مورد خدمات خاص مورد استفاده و تجربه در ارائه چنین پشتیبانی از بیگانه یا گروه P-1 باشند. بیانیه ای که ضرورت ، مهارت های مهم و بی اهمیت بودن بیگانگان را توصیف می کند ، باید با این دادخواست ارائه شود.

[چاپگر دوستانه]