گروه های سرگرمی

با توجه به گروه های سرگرمی، قوانین بیان می کنند که طبقه بندی P-1 را می توان به گروه سرگرمی اعطا کرد به عنوان یک واحد بر اساس شهرت بین المللی گروه؛ بنابراین، هنرمندان فردی نمیتوانند طبقه بندی P-1 را به صورت جداگانه و جدا از گروه انجام دهند. با چند استثناء، دو مورد اصلی برای گروه های سرگرمی اعمال می شود:

  • این گروه باید در سطح بین المللی به عنوان برجسته در رشته برای یک دوره پایدار و قابل توجهی به رسمیت شناخته شده است.
  • هفتاد و پنج درصد از اعضای گروه باید دارای یک رابطه پایدار و قابل توجهی با گروه برای حداقل یک سال داشته باشند و باید توابع را به طور جدی به عملکرد گروه ارائه دهند.

[چاپگر دوستانه]