گروه های سرگرمی

با توجه به گروه های سرگرمی، قوانین بیان می کنند که طبقه بندی P-1 را می توان به گروه سرگرمی اعطا کرد به عنوان یک واحد بر اساس شهرت بین المللی گروه؛ بنابراین، هنرمندان فردی نمیتوانند طبقه بندی P-1 را به صورت جداگانه و جدا از گروه انجام دهند. با چند استثناء، دو مورد اصلی برای گروه های سرگرمی اعمال می شود:

  • این گروه باید در سطح بین المللی به عنوان برجسته در رشته برای یک دوره پایدار و قابل توجهی به رسمیت شناخته شده است.
  • Seventy-five percent of the members of the group must have had a sustained and substantial relationship with the group for at least one year and must provide functions integral to the group’s performance.

[چاپگر دوستانه]