ورزشکاران P-1 و تیم های ورزشی

با توجه به ورزشکاران و تیم های ورزشی، اداره مهاجرت نیاز دارد که یک درخواست برای یک تیم ورزشی همراه با شواهدی ارائه شود که تیم به عنوان یک واحد در ورزش به رسمیت شناختن بین المللی دست یافته است. یک ورزشکار که به طور جداگانه به رقابت بپردازد و نه بخشی از یک تیم، باید با شواهدی همراه باشد که نشان می دهد که ورزشکار به دلیل شناخت بین المللی در ورزش بر پایه شهرت خود، شناخته شده است. "شناخت بین المللی" به معنی دستیابی به سطح بالایی در یک زمینه است که نشان دهنده ی میزان مهارت و شناخت است که به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از حد معمول است، تا آنجا که این دستاورد مشهور، رهبری یا شناخته شده در بیش از یک کشور است.