اطلاعاتی که شما در این سایت به دست می آورید، مشاوره قانونی نیست و یا قصد نداشته باشید. شما باید برای مشاوره در رابطه با وضعیت فردی خود به یک وکیل دعوت شوید. از شما دعوت می کنیم با ما تماس بگیرید و تماس ها، نامه ها و ایمیل های خود را دریافت کنید. تماس با ما یک رابطه وکیل و مشتری را با HarrisLaw، PA، وکلای آن، همکاران و / یا کارکنان ایجاد نمی کند. لطفا تا زمانی که یک رابطه وکیل و مشتری برقرار نشود، هیچ اطلاعات محرمانه ای را برای ما ارسال نکنید. استخدام یک وکیل یک تصمیم مهمی است که نباید تنها براساس تبلیغات انجام شود. قبل از تصمیم گیری، لطفا اطلاعات کتبی رایگان موجود در این وب سایت را درباره شرایط و تجربه خود مرور کنید.