Οι υπουργοί και οι μη υπουργοί που ασχολούνται με τα θρησκευτικά επαγγέλματα και τα επαγγέλματα μπορούν να αναζητήσουν βίζα EB-4 για να εκτελούν θρησκευτικές δουλειές σε αποζημιωμένη θέση πλήρους απασχόλησης.